Ośrodek pomocy

Znajdź ośrodek pomocy społecznej

Popularne miasta :

Pomoc Społeczna jest instytucją, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

Zadania realizowane przez MOPS/GOPS/OPS

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

 • - udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • - przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, specjalnych celowych,
 • - praca socjalna,
 • - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 • - dożywianie dzieci,
 • - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • - kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności,
 • - przyznawanie pomocy w naturze,
 • - inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
 • - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.