Zasiłek dla bezrobotnych

Data: 2015-06-27, Autor: IB

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 367) w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 6 miesięcy.  Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 50 rok życia, oraz seniorzy, którzy przepracowali nie mniej niż 20 lat – mogą oni starać się o świadczenie dla bezrobotnych, które jest wydłużone do roku czasu.

Kwota zasiłku ulega waloryzacji, oznacza to, że co roku przy określaniu wysokości świadczenia brane są pod uwagę wskaźniki cen towarów  jak i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja odbywa się w czerwcu każdego roku. Na rok 2014/2015 obowiązują następujące kwoty :

  1. 831,10 zł – dla osoby posiadającej prawo do zasiłku przez pierwsze trzy miesiące okresu jego wypłacania
  2. 652,0 zł - dla osoby posiadającej prawo do zasiłku przez kolejne trzy miesiące trwania okresu wypłacania świadczenia.

 Kwoty te są umownymi kwotami bazowymi, co oznacza, że ulegają one zmianie, co podyktowane jest dotychczasowym okresem przepracowania liczonym w latach, i tak :

  1. 1 – jeśli okres ten wynosi do lat 5 osoba otrzymuje 664,88 zł w pierwszej turze i 522,08 zł w drugiej turze trwania okresu wypłacania świadczenia
  2. 2- jeśli okres waha się w granicach 5-20 lat to zasiłek ten obowiązuje według podanej wyżej kwoty bazowej ( nie jest pomniejszony)
  3. 3- jeśli okres  przepracowany przekracza 20 lat to osobie bezrobotnej przysługuje 997,32 zł w pierwszej turze oraz 783,12 zł w drugiej turze trwania świadczenia.

Źródło: